شما می‌توانید تمامی اطلاعات مربوط به مسائل مالی و حسابداری را به صورت گویا و فکس به تماس گیرنده اعلام کنید. نرم‌افزار تلفن‌گویا قادر است به بانک اطلاعاتی سیستم مالی و حسابداری شما متصل شده و اطلاعات مورد نظر را خوانده و به تماس گیرنده اعلام کرده و یا برای او فکس کند.

روال اعلام بدعی تلفنی تیباسامانه

خلاصه امکانات این بخش:

  • امکان برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی سیستم مالی و حسابداری شرکت
  • اعلام میزان کل حقوق واریزی
  • اعلام کسورات
  • ساعات و مبلغ اضافه کار
  • اعلام خالص دریافتی
  • ارسال فیش حقوقی به صورت فکس
  • اعلام زمان واریز حقوق