به منظور افزایش پوشش نرم‌افزار تلفن گویا برای استفاده در محیط‌های مختلف سازمانی، این امکان وجود دارد که از نرم افزار در سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مورد استفاده قرار گیرد: