راه اندازی سامانه شکایات بانک تجارت


این سامانه جهت ثبت شکایات و انتقادات مشتریان بانک طراحی شده و افراد پس از ثبت پیغام صوتی کد رهگیری دریافت نموده که با آن کد می توانند مراحل شکایات خود را پیگیری نمایند. در کل این فرآیند مواردی چون احراز هویت تماس گیرنده ، ثبت پیغام در اتوماسیون واحد بازرسی بانک تجارت و دریافت وضعیت شکایت در ارتباط با سیستم شرکت فرافن انجام می گردد.
برچسب ها


تلفن گویا ثبت شکایات اتوماسیون بازرسی بانک تجارت