راه اندازی سامانه تلفن گویا شرکت نفت پارس


سامانه تلفن گویای تیبا سامانه جهت تسهیل در پاسخگویی مشتریان و درنتیجه جلب رضایت آنان و همچنین کاهش صرف وقت پرسنل شرکت و با فراهم آوردن امکاناتی از قبیل اپراتور خودکار ، اطلاع رسانی گویا ، صندوق صوتی ، توزیع تماس بین بخش های مختلف شرکت نفت پارس ، در این شرکت راه اندازی گردید.


برچسب ها


تلفن گویا اپراتور خودکار اطلاع رسانی گویا صندوق صوتی شرکت نفت پارس