۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

ارسال پیامک (SMS)


امکان ارسال پیامک در سامانه تلفن گویا می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد. در هر مرحله از تماس و به ازای عملیات مختلفی که در سیستم تلفن گویا انجام می شود می توان جهت اطلاع مخاطب پیامک ارسال نمود. یکی از کاربردهای آن ارسال پیامک تشکر برای مشتری پس از قطع تماس تلفنی با شرکت است. در سیستمهای نوبت دهی تلفنی ارسال پیامک از اطلاعات نوبت اخذ شده مخاطب و یا ارسال کد تائیدیه نیز بسیار مورداستفاده قرار می گیرد. جهت اطلاع از پیام جدید در صندوق صوتی کاربر و یا دریافت فکس جدید در سامانه دریافت فکس می توان از این امکان جهت اطلاع و یا هشدار به کاربر استفاده کرد.

  • ارسال پیامک بصورت تکی و انبوه
  • ارسال پیامک بصورت زمانبندی شده
  • انتخاب شماره از دفترچه تلفن و یا ورود از فایل excel
  • مدیریت پیامک توسط هر کاربر بصورت جداگانه در کارتابل مجزا
  • ارسال پیامک از اطلاعات سایر نرم افزارها مانند نرم افزارهای CRM
  • نمایش Delivery Reportو تاریخ و ساعت دریافت پیامک توسط گیرنده