۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

گزارشات تلفن گویا


در سامانه تلفن گویا ، گزارشات تماس یکی از مهمترین بخشهای سیستم بشمار می رود. داشتن اطلاعات دقیق از تماسهای ورودی شرکت یا سازمان و نحوه پاسخگویی پرسنل به تماسها می تواند در تصمیم گیریهای مدیریتی بسیار موثر باشد. گزارشات تماس شامل اطلاعات کاملی از تعداد تماسها ، مدت تماس ها ، تماسهای داخلی ها ، تماسهای بدون پاسخ ، مشغولی ، میزان استفاده از خدمات گویا و انواع گزارشات آماری و نموداری می باشد. گزارشات سوابق تماسهای مشتریان ، وضعیت پاسخگویی داخلی ها ، نمودار ترافیک ساعتی و گزارش تجمیعی روزانه تماسها نمونه هایی از گزارشات سامانه تلفن گویا می باشند که بیشتر مورداستفاده قرار می گیرد و اطلاعات مفیدی در مورد خدمات شرکت و رضایت مشتریان در اختیار ما قرار می دهد.

 • گزارش تفصیلی تماسهای ورودی
 • گزارش روزانه و ماهانه تماس های ورودی
 • گزارش وضعیت پاسخگویی داخلی ها
 • گزارش درصد تماسهای همزمان
 • گزارش تماسهای بدون پاسخ
 • گزارش مدت تماسها
 • گزارش و نمودار ترافیک ساعتی تماس ها
 • آمار کلی تماسها
 • میزان استفاده از سرویسهای سامانه تلفن گویا
 • گزارش ریز تماسهای داخلی ها
 • آمار کلی تماسهای داخلی
 • آمار تماسها بر اساس ساختار سازمانی
 • ...