۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

اعلام اطلاعات حسابداری و مالی


شما می‌توانید تمامی اطلاعات مربوط به مسائل مالی و حسابداری را به صورت گویا و فکس به تماس گیرنده اعلام کنید. نرم‌افزار تلفن‌گویا قادر است به بانک اطلاعاتی سیستم مالی و حسابداری شما متصل شده و اطلاعات مورد نظر را خوانده و به تماس گیرنده اعلام کرده و یا برای مخاطب فکس کند.

  • امکان برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی سیستم مالی و حسابداری
  • اعلام اطلاعات مبالغ مالی مانند مبالغ واریزی ، بدهکاری ، حقوق ، تراکنشهای مالی و ...
  • اعلام تخفیف ها و کسورات
  • اعلام مبلغ مانده حساب
  • ارسال اطلاعات مالی بصورت فکس
  • اعلام تاریخ و ساعت انجام تراکنش ها و عملیات مالی