ارسال پیامک از طریق چندین GSM Modem در نرم افزار پیامکی تیبا سامانه


امکان ارسال پیامک از طریق چندین GSM Modem در نرم افزار پیامکی تیبا سامانه اضافه شد.
در نرم افزار پیام همراه جهت افزایش سرعت ارسال پیامک این امکان ایجاد گشته است که بتوان به جای یک GSM Modem از چندین GSM Modem استفاده کرد.
در این سامانه جدید امکان ارسال پیامک به صورت موازی وهم زمان از طریق GSM Modem مقدور می باشد.
با توجه به اینکه دستگاه های GSM Modem Multilink در بازار موجود می باشد این سامانه این امکان را دارد که به این دستگاه ها متصل شود. به طور مثال GSM Modem
4 ، 8 و یا 16 سیم کارته.